Szkoła św. Maksymiliana
w Laskach
05-080 Izabelin
ul. Brzozowa 75
tel. +48 (22) 75 23 178

Rekrutacja

Nasza Szkoła

Historia

Nasz Patron

Tradycje

Nauczyciele

Samorząd

Aktualności

Absolwenci

Gazetka szkolna

Podpałka ekologiczna

Kontakt

 EDUKACJA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ:


Szkoła Podstawowa Specjalna - 8 lat nauki
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - 3 lata nauki


Prowadzimy szkoły specjalne dla uczniów niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi takimi jak: autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, specyficzne zaburzenia rozwoju. Zapewniamy również edukację dzieciom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Kształcimy dzieci i młodzież od 6 do 24 roku życia.
Nasze placówki pełnią funkcje dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne i diagnostyczne.

Podstawowym celem naszych szkół jest:

zapewnienie wszystkim uczniom warunków do indywidualnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego w oparciu o profesjonalne metody pracy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej,
umożliwienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój i mających wpływ na kształcenie ogólne oraz realizację treœci podstawy programowej,
ustalenie planu zajęć rewalidacyjnych dla każdego ucznia zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W zależności od indywidualnych potrzeb nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach:

na basenie,
orientacji przestrzennej,
terapii widzenia,
logopedii i neurologopedii,
fizjoterapii,
terapii ręki,
integracji sensorycznej,
hipoterapii i dogoterapii,
muzykoterapii,
terapii psychologicznej.

Zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami uczniowie w wyposażonych pracowniach rozwijają umiejętności manualne w zakresie; ślusarstwa, tkactwa i dziewiarstwa, stolarstwa, wikliniarstwa, szczotkarstwa i wyrobu mat, podstaw gotowania.

Kadrę szkoły tworzą wysoko wykwalifikowani pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem i specjalizacjami w zakresie: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, terapii zajęciowej, terapii integracji sensorycznej, neurologopedii, psychologii, psychoterapii, fizjoterapii.


Wychowanie religijne, zgodnie z założeniem Założycielki - Sługi Bożej ociemniałej Matki Elżbiety Róży Czackiej, jest podstawowym elementem pracy dydaktycznej i wychowawczej.   więcej...


       Na terenie naszej szkoły znajdują się:

         klasopracownie             pracownie nauki zawodu
         gabinet psychologa                    - pracownia wikliniarska
         gabinet logopedy                    - pracownia ceramiczna
         pracownia komputerowa                    - pracownia stolarska
         rehabilitacja                    - pracownia szczotkarska
         internat                    - pracownia ogrodnictwa
         boisko szkolne                    - pracownia tkactwa
         teren rekreacyjny                    - pracownia ślusarska

©Laski 2008