Szkoła św. Maksymiliana
w Laskach
05-080 Izabelin
ul. Brzozowa 75
tel. +48 (22) 75 23 178

Rekrutacja

Nasza Szkoła

Historia

Nasz Patron

Tradycje

Nauczyciele

Samorząd

Aktualności

Absolwenci

Gazetka szkolna

Podpałka ekologiczna

Kontakt

 EDUKACJA UCZNIÓW NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ:
Drodzy Rodzice!


Mimo zamkniętej szkoły zapewniamy o naszym wsparciu. My dorośli możemy odczuwać lęk lub niepokój mając świadomość, jak trudno jest nam zaadaptować się do nowej sytuacji. Dla naszych uczniów jest to jeszcze trudniejsze. Przyzwyczajeni do szkolnego rytmu dnia, do zajęć indywidualnych, kontaktów z rówieśnikami tracą wypracowane dotąd poczucie bezpieczeństwa. Trudności w werbalnym wyrażeniu swoich emocji mogą dodatkowo pogłębiać Ich dyskomfort.
Teraz naszym największym priorytetem jest wspieranie Państwa w codziennej trosce o zdrowie i rozwój Państwa dzieci. Dlatego wszyscy pracownicy naszej szkoły są do Państwa dyspozycji. Możecie się z nami kontaktować w każdej ważnej dla Państwa sprawie.
Koordynatorami tych kontaktów są wychowawcy zespołów klasowych. Jeśli jednak macie Państwo potrzebę indywidualnego kontaktu z psychologiem, neurologopedą, fizjoterapeutą jest on również możliwy.
Wychowawcy klas przekażą Państwu numery telefonów lub adresy mailowe specjalistów i ich dostępność. Ja także jestem do Państwa dyspozycji: telefon 668 836 979 lub e-mail w.swiecicki@laski.edu.pl

Dyrektor Szkoły,
Wojciech ŚwięcickiInformacja od logopedySzkoła Podstawowa Specjalna - 8 lat nauki
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - 3 lata nauki

Prowadzimy szkoły specjalne dla uczniów niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi takimi jak: autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, specyficzne zaburzenia rozwoju. Zapewniamy również edukację dzieciom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Kształcimy dzieci i młodzież od 6 do 24 roku życia.
Nasze placówki pełnią funkcje dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne i diagnostyczne.

Podstawowym celem naszych szkół jest:

zapewnienie wszystkim uczniom warunków do indywidualnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego w oparciu o profesjonalne metody pracy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej,
umożliwienie uczniom udziału w zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój i mających wpływ na kształcenie ogólne oraz realizację treœci podstawy programowej,
ustalenie planu zajęć rewalidacyjnych dla każdego ucznia zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W zależności od indywidualnych potrzeb nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach:

na basenie,
orientacji przestrzennej,
terapii widzenia,
logopedii i neurologopedii,
fizjoterapii,
terapii ręki,
integracji sensorycznej,
hipoterapii i dogoterapii,
muzykoterapii,
terapii psychologicznej.

Zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami uczniowie w wyposażonych pracowniach rozwijają umiejętności manualne w zakresie; ślusarstwa, tkactwa i dziewiarstwa, stolarstwa, wikliniarstwa, szczotkarstwa i wyrobu mat, podstaw gotowania.

Kadrę szkoły tworzą wysoko wykwalifikowani pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem i specjalizacjami w zakresie: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, terapii zajęciowej, terapii integracji sensorycznej, neurologopedii, psychologii, psychoterapii, fizjoterapii.


Wychowanie religijne, zgodnie z założeniem Założycielki - Sługi Bożej ociemniałej Matki Elżbiety Róży Czackiej, jest podstawowym elementem pracy dydaktycznej i wychowawczej.   więcej...


       Na terenie naszej szkoły znajdują się:

         klasopracownie             pracownie nauki zawodu
         gabinet psychologa                    - pracownia wikliniarska
         gabinet logopedy                    - pracownia ceramiczna
         pracownia komputerowa                    - pracownia stolarska
         rehabilitacja                    - pracownia szczotkarska
         internat                    - pracownia ogrodnictwa
         boisko szkolne                    - pracownia tkactwa
         teren rekreacyjny                    - pracownia ślusarska

©Laski 2008